REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej

 

§ 1

Postanowienia ogólne.


1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. 
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

3. W szkole działają dwie świetlice. W budynku A – świetlica jest czynna do godziny 14.30,  w budynku B do godziny 16.00.

4. Dzieci będące przypisane do grupy w budynku A o godzinie 14.30 są przeprowadzane przez nauczyciela kończącego dyżur do budynku B, jeśli pozostają na świetlicy dłużej niż do godziny 14.30.

 

§ 2

Cele i zadania świetlicy.

1. Cele – wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 • zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie   warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań;
 • kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności;
 • wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;
 • udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
 • organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;
 • współpracują i współdziałają ze szkołą, domem, domem dziecka oraz środowiskiem lokalnym.

2. Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości           o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 

§ 3

Założenia organizacyjne:

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 11.30-16.00.
 2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego.
 3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy).
 4. Na podstawie zebranych kart powołana komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.
 5. Analiza informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” jest podstawą określenia formy        i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy.
 6. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

 

§ 4

Wychowankowie świetlicy.

 1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia.. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach na basenie lub w wycieczkach klasowych oraz dzieciom oczekującym na zajęcia dodatkowe.
 2. Prawa uczestnika świetlicy:
 • uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych;
 • prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • wpływania na planowanie pracy w świetlicy.
 • 3.Obowiązki uczestnika świetlicy:
 • zgłaszanie swojej obecności oraz każdorazowo meldowanie swojego odejście u wychowawcy świetlicy;
 • nieopuszczanie świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy;
 • wykonywanie poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników;
 • natychmiastowe meldowanie wszelkich wypadków;
 • odrabianie zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy;
 • dbanie o porządek i wystrój świetlicy oraz korytarza;
 • poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy;
 • poszanowanie ciszy, spokoju oraz pracy innych;
 • szanowanie własności szkoły i innych osób (zabrania się chowania rzeczy kolegów i koleżanek dla zabawy i brania cudzych rzeczy);
 • kulturalne zachowanie w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowanie poleceń nauczyciela-wychowawcy;
 • przestrzeganie regulaminu świetlicy.

 

§ 5

Nagrody, wyróżnienia i kary.

1. Wychowanek świetlicy może uzyskać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę;
 • pochwała przekazana opiekunom;
 • pochwała przekazana wychowawcy klasy – uwzględniona w ocenie zachowania ucznia.

2. Wychowanek świetlicy może uzyskać następujące kary:

 • upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów;
 • poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie);
 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy – uwzględniona w ocenie zachowania ucznia;
 • nagana udzielona przez Dyrektora szkoły;
 • skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

 

§ 6

Współpraca z rodzicami lub opiekunami.

 

1.Współpraca z rodzicami lub opiekunami mieć następujące formy:

 • bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – gdy rodzice odbierają dzieci ze świetlicy osobiście);
 • korespondencja z rodzicami;
 • rozmowy telefoniczne;
 • rozmowy podczas dni otwartych oraz zebrań z rodzicami.

 

 

§ 7

Odbiór dzieci.

1. Dzieci poniżej 7 roku życia muszą być odbierane przez opiekunów lub osoby upoważnione przez opiekunów.

2. Dzieci, które skończyły 7 rok życia mogą opuszczać świetlicę samodzielnie, jeżeli opiekun wypisał upoważnienie na Karcie zgłoszeniowej lub dostarczył je później na osobnej kartce.

3. Wszystkie dzieci korzystające z opieki świetlicy szkolnej muszą opuścić świetlicę do godziny 16.00. Jeżeli po dziecko nie zgłasza się opiekun i nie można się z nikim z osób podanych w Karcie zgłoszenia dziecka skontaktować,  to o godzinie 16.30 następuje przekazanie dziecka na Policję.

4. Nauczyciel pełniący dyżur na świetlicy ma prawo nie wydać dziecka osobie upoważnionej, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

 

 

§ 8

Dokumentacja świetlicy.

1. Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej.
2. Tygodniowy rozkład zajęć tematyczny.
3. Dziennik zajęć.

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

5. Ramowy rozkład dnia.

Poprawiony (poniedziałek, 18 września 2017 09:13)

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole