PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWACZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Termin realizacji

MIESIĄC

/ TYDZIEŃ

 

TEMAT TYGODNIA

CELE I ZADANIA

TEMATYKA ZAJĘĆ

WRZESIEŃ

 

 1. I. 04-08

Witaj szkoło!  Żegnajcie  wakacje

 • Ø Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
 • Ø Gromadzenie informacji o podopiecznych, założenie dokumentacji.
 • Ø Wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców świetlicy.
 • Ø Kształtowanie pozytywnego stosunku do środowiska szkolnego.
 • Ø Ustalenie z dziećmi „kontraktu świetlicy”.
 • Ø Rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

 1. Rozmowa z dziećmi o szkole, klasie, grupie świetlicowej.
 2. Zapoznanie podopiecznych z regulaminem.
 3. ,,Jak spędziłem wakacje? „"– swobodne wypowiedzi dzieci o swoich wakacjach połączone z autoprezentacją, zabawy w kręgu.
 4. ,, Wspomnienie lata” – zajęcia plastyczne, wycinanie z wakacyjnych pocztówek fragmentów, naklejanie ich na papier i domalowywanie własnej postaci.
 5. ,,Kto  tak jak ja…?”, ,,Zapraszam do środka dzieci, które…” – gry i zabawy integracyjne.
 6. ,,Wakacyjna piosenka” – śpiewanie piosenek poznanych w czasie wakacji.
  1. II. 11-15

Bezpieczna droga do szkoły.

 

 • Ø Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Ø Uwrażliwienie na zagrożenia występujące w drodze do szkoły.
 • Ø Zdyscyplinowanie dzieci jako uczestników ruchu drogowego.
 • Ø Zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem szkoły.
 • Ø Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Ø Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

 

 1. Rozmowa z dziećmi o zasadach ruchu drogowego,  objaśnianie funkcji wybranych znaków drogowych.
 2. Grupowanie znaków drogowych: ostrzegawcze, informacyjne, nakazu, zakazu. Kolorowanie znaków drogowych.
 3. Wyjście po za teren szkoły, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach – przejście dla pieszych, chodnik.
 4. „Miasteczko ruchu drogowego” – zabawy konstrukcyjne
 5. „Moja droga do szkoły” – zajęcia plastyczne.
 6. „Bezpieczeństwo na drodze” – scenki rodzajowe.
 7. Poznanie wiersza „Droga do szkoły” – omówienie treści wiersza.
 8. „Idź, stój!, „Kolorowe światła” – zabawy ruchowe.
 9. „Na skrzyżowaniu” – zabawy w ruch uliczny, reakcja na  sygnały dźwiękowe.

WRZESIEŃ

 

 1. III. 18-22

Jestem dobrą koleżanką, dobrym kolegą.

 

 • Ø Kształtowanie umiejętności działań zespołowych.
 • Ø Nabywanie umiejętności  współdziałania w grupie

i przestrzegania wspólnie przyjętych zasad.

 • Ø Wyrabianie poczucia odpowiedzialności wobec siebie i innych.
 • Ø Rozwijanie umiejętności integrowania się z grupa we wspólnej zabawie.
 • Ø Umiejętność dostrzegania pozytywnych zachowań społecznych

i postępowanie zgodnie z przyjętymi umowami.

 • Ø Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych
 • Ø Rozwijanie umiejętności ekspresji twórczej poprzez odgrywanie scenek.

 

 1. „Jestem dobrym kolegą, dobrą koleżanką” – Pogadanka wprowadzająca do tematu zajęć. Dzieci  wskazują cechy dobrego kolegi. Opowiadają

o swoich kolegach i koleżankach z klasy, szkoły, placu zabaw czy własnego podwórka.

 1. „Czy to jest pomoc koleżeńska?” – czytanie ze zrozumieniem opowiadania; dyskusja w grupach o cechach przyjaciela.
 2. Odgrywanie scenek, prezentujących koleżeńskie i niekoleżeńskie zachowanie dzieci.
 3. „Dla każdego coś miłego” – uczestnicy chodzą po Sali mówiąc napotkanej osobie coś miłego.
 4. „Znaki przyjaźni” – dzieci maszerują w rytm muzyki a w przerwie wykonują wymyślony przez siebie przyjazny gest w stosunku do najbliższej osoby.
 5. „Mój kolega” – rysowanie portretu swojego kolegi.
  1. IV. 25-29

Wyrażamy swoje uczucia.

Przyjaźń zamiast agresji.

Dzień Komiksu.

 • Ø Kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć
 • Ø Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Ø Kształtowanie postaw anty-agresywnych poprzez wspólna zabawę.
 • Ø Uświadamianie dzieciom czym jest empatia.
 • Ø Uczulenie wychowanków na skutki  agresji zarówno słownej jak i fizycznej.
 • Ø Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się .
 • Ø Budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości.
 • Ø Rozwijanie zainteresowań – komiks- to coś dla mnie!
 1. „Uczucia co to takiego?” – rozmowa z dziećmi na temat uczuć (zapisywanie na tablicy) i czy wszystkie uczucia są przyjemne?
 2. „Jak wyrażam swoje uczucia, co to są emocje?” – odgrywanie scenek.
 3. „Kiedy jestem zły” – dzieci siedzą w kręgu, wypowiadają swoje imiona i pokazują co robią kiedy są wściekłe, werbalny i niewerbalny sposób okazywania złości., np. „nazywam się Ola, kiedy jestem wściekła/zła/ robię tak..
 4. „Co to jest agresja?” – rozmowa z dziećmi co rozumieją pod słowem agresja?, jakie znają zachowania agresywne? zachowania agresywne słowne i fizyczne.
 5. „Przyjacielskie zachowania” – dzieci w grupach zastanawiają się jak można działać przeciw agresywnym zachowaniom w życiu codziennym.
 6. „Chcę powiedzieć ci coś miłego” – dzieci chodzą po Sali mówiąc napotkanej osobie coś miłego.
 7. „Przepraszam, nie chciałem” – dzieci skaczą na piłkach gumowych

i w czasie stuknięcia się z innym dzieckiem mówią „przepraszam” uśmiechając się przy tym przyjaźnie.

 1. „Malowanie uczuć” – dzieci domalowują  oczy i usta postaciom i objaśniają jakie przedstawiają uczucia.
 2. Mój ulubiony bohater komiksowy - zajęcia plastyczne.

PAŹDZIERNIK

 1. V. 02-06

W zdrowym ciele zdrowy duch.

Dzień Zwierząt

 • Ø Kształtowanie u dzieci  świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
 • Ø Rozwijanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 • Ø Kształtowanie umiejętności  współdziałania, integracja grupy
 • Ø Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Ø Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Ø Wdrażanie do dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Ø Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Ø Zwrócenie uwagi na postawę podczas pracy i nauki.
 • Ø Zwierzęta – nasi przyjaciele. Kształtowanie postawy odpowiedzialnej za los zwierząt.
 1. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem  „ Rosnę zdrowy”.
 2. Pogadanka na temat zdrowego trybu życia, zwrócenie uwagi na zachowania sprzyjające i szkodzące zdrowiu.
 3. „W zdrowym ciele zdrowy duch” - wykonanie gazetki ściennej, dzieci wycinają z gazet ilustracje sportowców oraz hasła prozdrowotne

i wykonują wspólnie gazetkę.

 1. „Mój sportowy idol” – praca plastyczna, lepienie z plasteliny.
 2. Gry i zabawy naśladowcze, np. „Zgadnij jaki to sport?”
 3. Gry i zabawy ogólnorozwojowe.
 4. Rozmowy o zwierzętach domowych. Konkurs plastyczny na portret pupila.
  1. VI. 09-13

 

W leśnym skarbcu.

Dzień Edukacji Narodowej.

 • Ø Wdrażanie do pomocy zwierzętom oraz wyzwalanie chęci dom niesienia pomocy.
 • Ø Rozbudzanie pozytywnego stosunku do przyrody.
 • Ø Organizowanie  „ptasich stołówek” – wdrażanie do opieki nad ptakami.
 • Ø Doskonalenie  sprawności manualnej.
 • Ø Zachęcanie do poznawania muzyki.
 • Ø Rozwijanie wyobraźni , wrażliwości  i poczucia estetyki.
 • Ø Kształtowanie postawy pełnej szacunku dla nauczycieli.
 1. „Jakich znasz mieszkańców lasu?” – dzieci naśladują i wymieniają zwierzęta leśne.
 2. „Jakie rośliny rosną w lesie?” – oglądanie albumów i atlasów roślin .
 3. „Grzybobranie” – oglądanie atlasu grzybów, rozróżnianie grzybów jadalnych i trujących.
 4. „Maślaczki i muchomorki” – malowanie farbami grzybów na brystolu, wycinanie ich i dekorowanie okien.
 5. „W leśnym skarbcu” – zajęcia plastyczne.
 6. „Wiewiórka” – wycinanie sylwet i wypełnianie ich np. plasteliną, włóczką, wydzieranką, itp..
 7. „Spiżarnia” – wycinanie słoików, i wypełnianie ich różnymi  przetworami wyciętymi z papieru kolorowego.
 8. Rozmowa na temat – jaki powinien być nauczyciel.
 9. Przygotowanie laurek dla wybranych nauczycieli.

PAŹDZIERNIK

 

 1. VII. 16-20

Kim będę

w przyszłości?

 

 • Ø Poszerzenie wiadomości o zawodach.
 • Ø Rozwijanie aktywności twórczej w różnych formach ekspresji : słownej, muzycznej, plastycznej.
 • Ø Zwrócenie uwagi na zawody szczególnie niebezpieczne.
 • Ø Podkreślenie roli nauczyciela w procesie zdobywania wiedzy.
 • Ø Kształtowanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.
 • Ø Kształtowanie przekonania, że każda praca  jest godna szacunku.
 • Ø Doskonalenie umiejętności wypowiadania się  i uzasadniania wyboru na forum grupy.
 1. Rozmowa z dziećmi o zawodach wykonywanych przez ich rodziców           i innych członków rodziny, próba wyboru zawodu najbardziej ciekawego   i najbardziej niebezpiecznego i uzasadnienie wyboru.
 2. „Kiedy dorosnę!” – dzieci opowiadają kim chcieli by zostać w przyszłości.
 3. „Nauczyciel” – malowanie farbami plakatowymi portretu nauczyciela.
 4. „Kalambury” – dzieci gestami pokazują różne zawody a pozostali uczestnicy zabawy odgadują.
 5. „Szkoła przyszłości” – zajęcia plastyczne, technika wykonania prac dowolna.
 6. „Gdybym był prezydentem to ..” –zabawa typu „dokończ zdanie”.
 7. VIII. 23-27

Jesień w ogrodzie.

 • Ø Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Ø Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania się.
 • Ø Rozpoznawanie i nazywanie naturalnych okazów warzyw             i owoców.
 • Ø Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych.
 • Ø Rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej.
 • Ø Zapoznanie z walorami odżywczymi warzyw i owoców.
 • Ø Znaczenie odżywiania dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka.
 1. „Na straganie” – czytanie wiersza z podziałem na role.  Wykonanie sylwet poszczególnych warzyw.
 2. „Nasz teatrzyk” – inscenizacja w/w wiersza z wykorzystaniem wykonanych sylwet warzyw.
 3. „Sałatka owocowa” – poznanie nowej zabawy, utrwalanie nazw owoców oraz ich wyglądu jak również walorów odżywczych.
 4. „Pieczątki z ziemniaka” – wykonanie pieczątki i zrobienie za jej pomocą obrazka.
 5. „Jestem sobie ogrodniczka” – scenki  dramowe, naśladowanie różnych czynności wykonywanych podczas prac w ogrodzie.
 6. „Naturalne witaminki” – pogadanka o walorach odżywczych owoców       i warzyw i ich roli w zdrowym odżywianiu się.
 7. „Dary jesieni” – rozpoznawanie rzez dotyk warzyw i owoców.
 8. IX. 30.10-03.11

Pamiętajmy o tych , którzy odeszli.

 

 • Ø Kształtowanie szacunku dla tradycji.
 • Ø Kształtowanie umiejętności oddawania czci i szacunku zmarłym.
 • Ø Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
 • Ø Rozwijanie szacunku dla osób starszych i chorych.
 • Ø Rozwijanie wartości rodzinnych.
 • Ø Rozwijanie zdolności twórczych.
 • Ø Zapoznanie z autorami literatury dziecięcej.

 

 1. Rozmowa z dziećmi na temat rodziny i sposobów zachowywania             w pamięci tych którzy odeszli.
 2. Pogadanka na temat zachowania się wobec osób starszych                         i niepełnosprawnych.
 3. „Płomień” – zajęcia plastyczne malowanie farbami akwarelowymi „mokre w mokrym”.
 4. „Tym , którzy odeszli” – wykonanie gazetki okolicznościowej.
 5. „Kwiaty na Święto Zmarłych” – wykonanie kwiatów z kolorowej bibuły.
 6. Zajęcia relaksacyjne.
 7. Gry i zabawy przeciwko agresji.

LISTOPAD

 1. X. 06-10

Święto Niepodległości.

 • Ø Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Ø Rozwijanie szacunku dla symboli narodowych.
 • Ø Rozbudzanie szacunku dla ojczyzny.
 • Ø Rozwijanie lepszego rozumienia  siebie i innych.
 • Ø Uświadomienie znaczenia wolności i suwerenności narodowej .
 • Ø Poznanie tradycji wybranych innych narodów, co nas łączy a co nas dzieli.
 • Ø Rozwijanie umiejętności korzystania z mapy.
 • Ø Rozwijanie sprawności manualnej i poczucia estetyki.
 1. „Ojczyzna to …” – spontaniczne wypowiedzi dzieci na temat Ojczyzny
 2. Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę , uświadomienie uczniom znaczenia tego  święta.
 3. „Nasza flaga”– wykonanie flagi dowolną techniką plastyczną
 4. Wskazywanie na mapie:  granic Polski , pasm górskich, morza, Wisły, Odry, Warszawy i Dzierżoniowa.
 5. Gry i zabawy dotyczące życia codziennego.
 6. „Mój dom rodzinny” – praca plastyczna.
 7. Rysujemy symbole narodowe. Pogadanka na temat sposobów oddawania honoru symbolom narodowym.
  1. XI. 13-17

W kolorach jesieni.

 • Ø Uwrażliwienie dzieci na piękno jesiennej przyrody – dostrzeganie wartości estetycznych w otoczeniu i promowanie postaw ekologicznych.
 • Ø Wyrabianie poczucia poszanowania przyrody.
 • Ø Przestrzeganie zasad ochrony przyrody i kulturalnego zachowania się na wycieczkach (nie hałasować w lesie, nie śmiecić, nie niszczyć grzybów i innej roślinności).
 • Ø Doskonalenie zmysłu obserwacji, dostrzeganie zależności  między wyglądem przyrody a porą roku.
 • Ø Kształcenie umiejętności rozróżniania drzew i krzewów.
 • Ø Kształtowanie umiejętności manualnych, rozwijanie wyobraźni.
 1. „Wyprawa po złote runo” – wycieczka do parku w celu oglądania zmian jakie zachodzą w przyrodzie i poszukiwanie skarbów jesieni.
 2. „Jesienny bukiet” – wykonanie kompozycji z kolorowych liści różnych drzew.
 3. „Liść” - zajęcia plastyczne, malowanie kolorami jesieni  kartek,                  a następnie wycinanie wg szablonu liści lub wyklejanie liścia plastelina.
 4. Zabawy konstrukcyjne materiałami przyrodniczymi: korale z jarzębiny, ZOO z kasztanów i żołędzi.
 5. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem naturalnych przeszkód; zabawy rzutne: do celu lub na odległość np. kasztanami lub żołędziami.
 6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
  1. XII. 20-24

Tydzień z moim ulubieńcem.

 • Ø Poszerzenie wiadomości zwierzętach żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych.
 • Ø Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi, koncentracji.
 • Ø Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Ø Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
 1. Zabawa  „Gdybym był zwierzątkiem, to jakim? – dziecko uzasadnia swój wybór opisując jego wygląd i zachowanie.
 2. „Mój ulubieniec” – lepienie z plasteliny ulubionego zwierzaka.
 3. „Ryby i rośliny wodne” – kolorowanki.
 4. „Akwarium” – gazetka ścienna wykonana z prac dzieci’.
 5. Zabawy ruchowe – „Gąski, gąski do domu”, „W kotka i myszkę”, „Stary niedźwiedź”, itp..
 6. „Pies przyjacielem człowieka” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 7. „Jak opiekujemy się zwierzętami?” – rozmowa z dziećmi.
 8. Oglądanie albumów ze zwierzętami:

- zwierzęta wodne,

- zwierzęta domowe,

- zwierzęta dzikie lądowe.

LISTOPAD

 

 1. XIII. 27.11-01.12

Andrzejkowe wróżby.

 • Ø Wzbogacanie wiadomości o zwyczajach.
 • Ø Poznanie zwyczajów andrzejkowych.
 • Ø Kultywowanie tradycji – wdrażanie do wspólnej, wesołej zabawy.
 • Ø Kształtowanie właściwego stosunku do wróżb.
 • Ø Kształtowanie umiejętności organizacji, pomysłowości                  i poczucia estetyki.
 • Ø Kształtowanie poczucia więzi ze środowiskiem.
 1. Krótka pogadanka na temat zwyczajów andrzejkowych.
 2. Wróżby andrzejkowe- zabawy w małych grupach; wróżba – kim będę      w przyszłości, wróżba z serduszkami, wróżba z bucikami, wróżba z lanego wosku.
 3. Wróżba „moneta” – dzieci obmyślają życzenie i z pewnej odległości rzucają monetą jednogroszową, jeżeli wpadnie do miski z wodą to życzenie się spełni.
 4. Zabawa taneczna przy muzyce.
 5. Sztuczki magiczne.

GRUDZIEŃ

 1. XIV. 04-08

Mikołajki, Mikołajki!

 • Ø Wdrażanie do zgodnego współżycia i działania w grupie.
 • Ø Uwrażliwianie na potrzeby słabszych i potrzebujących.
 • Ø Kształtowanie postawy życzliwości wobec kolegów i koleżanek
 • Ø Kultywowanie tradycji mikołajkowych.
 • Ø Czerpanie radości z obdarowywania innych upominkami

i okazywania radości z otrzymanych prezentów.

 • Ø Werbalne i niewerbalne okazywanie uczuć.
 • Ø Wzmacnianie prawidłowych relacji ze środowiskiem rodzinnym.
 • Ø Rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.
 1. „List do Mikołaja” – swobodne wypowiedzi dzieci o wymarzonych prezentach od Mikołaja.
 2. „Mikołaj” – przytoczenie legendy o św. Mikołaju.
 3. „Wymarzony prezent” – zajęcia plastyczne, dzieci rysują na kartkach swoje mikołajkowe pragnienia.
 4. „Pakujemy prezenty” – poznajemy sztukę estetycznego i fantazyjnego pakowania prezentów.
 5. „Mikołaj” – zajęcia plastyczne; wycinanie poszczególnych części Mikołaja, robienie nóg i rąk z pasków papieru złożonych w harmonijkę łączenie wszystkiego za pomocą kleju.
 6. Gry zabawy świetlicowe.
  1. XV. 11-15

Zima lubi dzieci.

 • Ø Zapoznanie z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego zimą.
 • Ø Poznanie zasad bezpiecznej zabawy zimą.
 • Ø Rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska.
 • Ø Rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
 • Ø Rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie (odpowiedni ubiór).
 • Ø Rozwijanie wrażliwości na piękno zimowego obrazu.
 • Ø Kształcenie postawy opiekuńczości wobec  zwierząt – budzenie odpowiedzialności za zwierzęta i ptaki w czasie zimy.
 1. Zabawy na śniegu, lepienie bałwana.
 2. Odczytywanie i interpretacja przysłów o tematyce zimowej.
 3. „Zima lubi dzieci – zajęcia plastyczne, malowanie zimowego krajobrazu za pomocą białej farby i węgla drzewnego.
 4. „Mój ulubiony sport zimowy” – kolorowanki;  odrysowywanie                od szablonu i wycinanie  z brystolu sylwetek postaci  uprawiających sport zimowy.
 5. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.
 6. Śpiewanie piosenek o tematyce zimowej.

 

GRUDZIEŃ

 

 1. XVI. 18-22

Choinkowe radości.

 • Ø Pogłębianie wiadomości na temat zwyczajów i tradycji świątecznych.
 • Ø Kształtowanie postawy życzliwości.
 • Ø Wzmacnianie prawidłowych relacji w rodzinie i środowisku szkolnym.
 • Ø Budzenie szacunku dla tradycji i wdrażanie do ich kultywowania.
 • Ø Czerpanie radości z obdarowywania prezentami.
 • Ø Zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie przy stole.
 • Ø Kształtowanie poczucia estetyk.
 • Ø Rozwijanie sprawności manualnej.
 1. Rozmowa na temat zwyczajów świątecznych w domu rodzinnym dzieci.
 2. Czytanie wierszy o tematyce świątecznej.
 3. Wykonywanie ozdób choinkowych. Wspólne ubieranie choinki.
 4. Robienie dekoracji na świąteczny stół.
 5. „Przy wigilijnym stole” – inscenizacja z udziałem dużej grupy dzieci, zwrócenie uwagi na zachowanie przy stole.
 6. „Świąteczna kartka” – zajęcia plastyczne.
 7. Słuchanie kolęd.
 8. Prezent pod choinkę” – wykonanie ozdobnego pudełka na prezent.

STYCZEŃ

 1. XVII. 02-05

Witamy Rok 2018!

 • Ø Poznanie zwyczajów witania Nowego Roku.
 • Ø Pobudzanie do optymistycznych refleksji związanych z nadzieją jaką niesie nowy rok.
 • Ø Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Ø Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się      w rodzinie.
 • Ø Znaczenie umacniania więzi z osobami bliskimi.
 • Ø Nauka odczytywania godziny na zegarze.
 1. Wzajemne składanie życzeń noworocznych.
 2. Gromadzenie słownictwa wokół tematu „Nowy Rok”.
 3. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „Nowy Rok”.
 4. Wykonanie zegara z tektury.
 5. „Świąteczne wspomnienia” – praca plastyczna.
 6. Gry i zabawy.
  1. XVIII. 08-12

Maski, czapki, kotyliony – to karnawał

 • Ø Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
 • Ø Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Ø Zachęcanie dzieci do poznawania zwyczajów panujących          na balach karnawałowych.
 • Ø Wdrażanie do kulturalnego zachowania się na balu.
 • Ø Poznanie zasad savoir-vivre.
 • Ø Poznanie relaksującego wpływu muzyki i tańca.
 • Ø Doskonalenie sprawności manualnej, wyobraźni, poczucia estetyki.
 1. „Kopciuszek” – czytanie baśni.
 2. „Bal w pałacu” – inscenizacja fragmentu baśni dotycząca przygotowań     i balu u króla.
 3. „Karnawałowe kreacje” – projekt stroju.
 4. Maski, czapki , kotyliony – zajęcia plastyczne.
 5. Muzyka taneczna – słuchanie muzyki.
 6. Taniec przy muzyce.
  1. XIX. 15-19

FERIE

STYCZEŃ

 

 1. XX. 22-26

FERIE

  1. XXI. 29.01-02.02

 

Hej! Na sanki koleżanki.

 • Ø Bogacenie wiadomości na temat zmian zachodzących                 w przyrodzie zimą.
 • Ø Kształtowanie sprawności fizycznej – sporty zimowe i ich znaczenie dla zdrowia.
 • Ø Wdrażanie do zachowania ostrożności i umiaru podczas zabaw    i sportów zimowych.
 • Ø Poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego zimą.
 • Ø Budzenie wrażliwości na piękno przyrody zimą.
 1. Gry i zabawy na śniegu, toczenie kul, lepienie bałwana.
 2. „Malujemy Panią Zimę” – praca plastyczna.
 3. „Puchaty bałwanek” – wykonanie bałwana z wykorzystaniem waty          i kolorowego papieru.
 4. „Na lodowisku”, „Zabawy dzieci zimą” – zajęcia plastyczne, kolorowanki, wykonanie ilustracji pastą do zębów.

 

LUTY

 1. XXII. 05-09

 

Bon – ton czyli

o dobrym wychowaniu.

 • Ø Kształtowanie nawyków grzecznościowych, budzenie szacunku dla ludzi starszych.
 • Ø Rozwijanie wyobraźni.
 • Ø Wdrażanie nawyków eleganckiego zachowania przy stole, rozwijanie poczucia estetyki.
 • Ø Zapoznanie dzieci z sytuacjami wymagającymi zwrotów grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
 • Ø Nauka nakrywania do stołu.
 • Ø Wykonanie kartek walentynkowych dla osób nam bliskich.
 1. Rozmowa na temat zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku.
 2. „Na stole” - zajęcia plastyczne, nauka nakrywania do stołu.
 3. Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych.
 4. Gry dydaktyczne dotyczące prawidłowego zachowania się w sytuacjach życia codziennego.
 5. „Proszę, dziękuję, przepraszam” – inscenizacja sytuacji w których używamy zwrotów grzecznościowych.
 6. Tworzymy eleganckie wizytówki.

 

 

 1. XXIII. 12-16

Jarzynki, witaminki.

 • Ø Utrwalanie nazw owoców i warzyw.
 • Ø Zapoznanie z nazwami witamin i ich znaczeniem dla człowieka.
 • Ø Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania się.
 • Ø Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Ø Wdrażanie do działania na rzecz zdrowia własnego                        i publicznego.
 • Ø Kształtowanie pomysłowości podczas zabaw.
 1. Krótka rozmowa o tym jak ważną rolę odgrywają warzywa w zdrowym odżywianiu.
 2. Rozwiązywanie zagadek o warzywach.
 3. „Nowalijki” – lepienie warzyw z plasteliny.
 4. „Na jarmarku” – zabawa w stragan.
 5. „Schyl się lub podskocz” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 6. Reagowanie na hasło podawane przez nauczyciela, kiedy uczniowie usłyszą daną nazwę owocu lub warzywa dzieci wspinają się na palce (zerwanie jabłka) lub schylają się do ziemi (wyrywanie marchwi).

LUTY

 

 1. XXIV. 19-23

W krainie baśni.

 • Ø Rozbudzanie w dzieciach zainteresowań czytelniczych.
 • Ø Rozwijanie wyobraźni i fantazji.
 • Ø Kształtowanie umiejętności słuchania i przekazywania usłyszanych treści.
 • Ø Utrwalanie tytułów i nazw bohaterów znanych bajek.
 • Ø Kształtowanie umiejętności rozpoznawania bajek po postaciach w nich występujących.
 • Ø Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych.
 • Ø Rozwijanie sprawności ruchowej.
 1. Moja ulubiona bajka, baśń, wiersz, uczniowie prezentują swoje ulubione książki.
 2. „Czy znasz tą bajkę” – zagadki na temat treści bajek.
 3. „Mój ulubiony bohater” – zajęcia plastyczne.
 4. „Dawno, dawno temu…” – opowiadamy własną baśń.
 5. „Zgadnij kim jestem?” – odgrywanie przez dzieci ulubionych postaci bajkowych.
  1. XXV. 26.02

-2.03

Pierwsze zwiastuny

wiosny.

 • Ø Rozwijanie spostrzegawczości podczas obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Ø Wdrażanie do dbałości o czystość otaczającego nas środowiska.
 • Ø Podtrzymywanie tradycji – topienie Marzanny.
 • Ø Rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia.
 • Ø Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej.
 1. Spacer wokół szkoły w celu szukania śladów wiosny.
 2. „Wiosna tuż, tuż!” – rozwiązywanie zagadek o tematyce wiosennej.
 3. Konkurs na najlepsze hasło witające wiosnę.
 4. Praca plastyczna „Pani Wiosna”.
 5. Wyklejanka – pierwsze wiosenne kwiaty.

 

MARZEC

 1. XXVI. 05-09

Kobietki małe i duże.

 

 • Ø Rozwijanie szacunku wobec kobiet.
 • Ø Uświadomienie znaczenia pracy kobiet.
 • Ø Zapoznanie dzieci z podziałem obowiązków w rodzinie.
 • Ø Zapoznanie z różnymi rodzajami prac wykonywanymi przez kobiety – nietypowe zawody.
 • Ø Wdrażanie do kultywowania tradycji obchodzenia święta kobiet.
 • Ø Utrwalanie podstawowych zasad moralnych: uczciwość, dobroć w życiu codziennym.

 

 1. Pogadanka „Jak w życiu codziennym można wyrazić swój szacunek       dla kobiet”.
 2. Praca plastyczna – „Laurka dla Pań”.
 3. „Zbieramy  kwiaty”,  „Robimy bukiety” – scenki dramowe.
 4. „Z kwiaciarką za pan brat” - zajęcia plastyczne, wypełnianie konturów różnych kwiatów kuleczkami z plasteliny lub papieru.
 5. Wykonywanie kwiatów techniką orgiami.

 

 1. XXVII. 12-16

Kolorowy świat zabawek.

 

 • Ø Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za rzeczy nam powierzone.
 • Ø Wdrażanie do poszanowania zabawek.
 • Ø Kształtowanie umiejętności organizacji zabawy miejsc do tego przeznaczonych.
 • Ø Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w czasie zabaw.
 1. Rozmowa  z dziećmi na temat ich ulubionych zabaw i zabawek.
 2. „Moja ulubiona zabawka” – praca plastyczna.
 3. „Podziel się zabawkami” – akcja charytatywna; przynosimy zabawki     dla innych dzieci.
 4. Giełda pomysłów –„Co zrobić aby na świetlicy było zabawniej?”
 5. Zabawy konstrukcyjne – budujemy z klocków, pianek i innych materiałów mieszkania dla zabawek.
 6. Ustalenie zakresu prac jaki należy wykonać na świetlicy aby było ładniej.
 7. Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

MARZEC

 

 1. XXVIII. 19-23

Witaj wiosno!

 

 

 • Ø Kształtowanie umiejętności rozpoznawania głosów ptaków.
 • Ø Obserwacja ptaków, rozpoznawanie ich cech charakterystycznych, zapoznanie z budową ptaków, określenie kierunków przylotów i odlotów.
 • Ø Zapoznanie z wyglądem zwierząt dorosłych i ich „dzieci”.
 • Ø Kształtowanie umiejętności obserwacji i porównywania.
 • Ø Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Ø Rozwijanie sprawności manualnej.

 

 1. Wiosenny spacer wokół szkoły i obserwacja zmian jakie zaszły                  w przyrodzie.
 2. Rośliny kwitnące wczesną wiosną – rozmowa o kwiatach chronionych.
 3. „Witaj wiosno!” – zmiana dekoracji świetlicy.
 4. Słuchanie i naśladowanie odgłosów ptaków.
 5. „Jastrząb i kurczęta”, „Ptaki w gniazdach” – zabawy bieżne.
 6. „Ptasie powroty” - zajęcia plastyczne.
  1. XXIX. 26

-28

Wielkanocne niespodzianki.

 • Ø Zapoznanie ze zwyczajami i obrzędami Świąt Wielkanocnych.
 • Ø Podtrzymywanie tradycji związanych z Wielkanocą.
 • Ø Umacnianie więzi rodzinnych.
 • Ø Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Ø Wzbogacanie słownictwa.
 1. Wykonanie ozdób świątecznych.
 2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zwyczajów wielkanocnych.
 3. „Kartka świąteczna” - zajęcia plastyczne.
 4. Gry i zabawy na świeżym powietrzu:  Kolory, Gra w klasy, dwa ognie itp..
  1. XXX. 29.03-03.04

PRZERWA WIOSENNA

 

 

KWIECIEŃ

 1. XXXI. 04-06

Kto o pisankach pamiętał miał wesołe święta.

 • Ø Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem świąt.
 • Ø Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw i gier         w terenie.
 • Ø Rozwijanie wartości rodzinnych.
 • Ø Kształtowanie szacunku dla tradycji.
 1. Rozmowa na temat zwyczajów wielkanocnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na śmigus-dyngus.
 2. Inscenizowanie zwyczajów wielkanocnych z użyciem rekwizytów.
 3. Wspominamy rodzinne zwyczaje wielkanocne.
 4. Gry i zabawy w terenie kształtujące ogólną sprawność ruchową.
  1. XXXII. 09-13
  2. XXXIII. 16-20

Klub Przyjaciół Książki.

 • Ø Zachęcanie do korzystania z prasy dziecięcej , jako źródła informacji do rozwoju naszych zainteresowań.
 • Ø Zachęcanie do korzystania z biblioteki i czytania książek.
 • Ø Uważne czytanie ze zrozumieniem, formułowanie wypowiedzi na dany temat.
 • Ø Wyrabianie nawyku poszanowania książek.
 • Ø Ćwiczenia językowe.
 1. „Z wizytą w bibliotece” – wypożyczenie książek , oglądanie albumów.
 2. „Nasza czytelnia”- indywidualne czytanie wypożyczonych książek              i zachęcenie do jej przeczytania koleżanki.
 3. „Książka to najlepszy przyjaciel” – swobodne wypowiedzi dzieci na ten temat.
 4. „Moja książeczka” – robimy własną książeczkę.
 5. „Kolorowa zakładka” – praca plastyczna.
 6. „Lokomotywa”- czytanie wierszy z podziałem na role.

KWIECIEŃ

 1. XXXIV. 23-30

Wiwat Maj!

 • Ø Rozwijanie postaw patriotycznych.
 • Ø Budzenie poczucia świadomości narodowej i własnego pochodzenia.
 • Ø Znaczenie świąt : 1 Maja i 3 Maja.
 • Ø Przybliżenie różnych zawodów na podstawie pracy rodziców i znajomych.
 • Ø Rozwijanie szacunku dla symboli narodowych.
 1. „Majowe święta” – pogadanka.
 2. „1 Maja” – poznajemy różne zawody, zabawy naśladowcze.
 3. „Mój zawód” – kalambury.
 4. „Kim będę gdy dorosnę” – praca plastyczna.
 5. „Wiwat Trzeci Maj” – rozmowa na temat święta 3 Maja.
 6. „ Biało-czerwona” – wyklejanie szablonu flagi plasteliną lub kulkami          z bibuły.
 7. Wykonanie gazetki patriotycznej.

MAJ

 1. XXXV. 04-11

Na łące.

 • Ø Poznanie sposobu oddychania ludzi i roślin.
 • Ø Poznanie roli roślin w procesie wytwarzania tlenu.
 • Rozbudzanie troski o przyrodę,  rozumienie znaczenia ochrony przyrody.
 • Ø Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Ø Zachęcanie do utrzymywania swojego otoczenia w czystości.
 • Ø Zapoznanie dzieci ze sposobami wykorzystania przez ludzi surowców wtórnych.
 • Ø Uwrażliwienie na niemarnowanie  wody.
 • Rozwijanie zainteresowań – fotografia,  zapoznanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym.
 1. ,,Dlaczego chronimy rośliny?” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 2. ,,Na łące” – zbiorowa  praca plastyczna.
 3. ,,Kwiatki – bratki” lub „Stokrotka” – nauka piosenki i wspólne śpiewanie.
 4. ,,Kwiatki – bratki” wykonanie kwiatków techniką origami.
 5. Spacery łące, zwrócenie uwagi, że łąka jest nie tylko miejscem do relaksu dla ludzi ale również miejscem życia wielu innych organizmów.
 6. ,,Motyl” – zajęcia plastyczne.
  1. XXXVI. 14

-18

Bezpieczeństwo na co dzień

 • Ø Cykl zajęć mających pomóc dzieciom  i  nauczyć  je jak mają postępować w sytuacjach trudnych.
 • Ø Przypomnienie telefonów alarmowych.
 1. To co jest potrzebne na co dzień, może także być niebezpieczne.
  1. Kto się popisuje, ten potem tego żałuje!
  2. Telefon może uratować życie.
  3. Pogadanka: Co zrobię, gdy… (ktoś obcy zaprasza mnie na wycieczkę, zaobserwuję wypadek, kolega skaleczy się…).
   1. XXXVII. 21-25

Moja Mama jest kochana!

 • Ø Zwrócenie uwagi na znaczącą rolę matki w życiu rodziny.
 • Ø Wyrabianie szacunku dla rodziców.
 • Ø Znaczenie prawidłowych relacji w rodzinie, wzajemne uzupełnianie, wzajemne uzupełnianie się i wspieranie                w  różnych sytuacjach życiowych.
 • Ø Czerpanie radości z obdarowywania innych i sprawiania im przyjemności.
 • Ø Umiejętność okazywania uczucia miłości i przywiązania.
 • Ø Rozwijanie poczucia estetyki i sprawności manualnej.
 • Ø Redagowanie i zapisywanie życzeń.
 1. Nauka piosenki „A ja wolę moja mamę”.
 2. „Ja i moja rodzina” – swobodne wypowiedzi dzieci, rysunek kredką.
 3. „Moja mama jest kochana” – portret mamy opisany słowami i farbami.
 4. „Mamo, mamo coś ci dam” – robimy prezenty dla mamy.
 5. Gry i zabawy jakich nauczyła nas mama – chętne dzieci przedstawiają zasady danej gry lub zabawy i wspólnie się bawimy.
 6. „Mój dom” – zabawa tematyczna.

 

MAJ

 

 1. XXXVIII. 28-31

Na podwórku.

 • Ø Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów                       i wyjaśniania nieporozumień.
 • Ø Formułowanie wypowiedzi na podany temat.
 • Ø Śpiewanie znanych piosenek.
 • Ø Poznanie nowych zabaw.
 • Ø Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na placu zabaw.
 • Ø Podkreślenie znaczenia przestrzegania reguł podczas gier            i zabaw.
 • Ø Znaczenie punktualności.

 

 1. Czy inny znaczy gorszy? -  swobodne wypowiedzi z poszanowaniem zasad dobrej dyskusji.
 2. ,, W co się bawić?” – swobodne wypowiedzi uczniów na temat dziecięcych zabaw. Wspólne zabawy na boisku szkolnym.
 3. ,, Jak rozwiązywać  konflikty?” – odgrywanie scenek, dyskusja  nad sposobem nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.
 4. ,,Co się może zdarzyć na podwórku?” – rysunek kredką, wypowiedzi dzieci  na temat przedstawionych sytuacji.
 5. ,,Rowerzysta” – poznanie wybranych zasad ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów.
 6. Gry i zabawy na boisku.

CZERWIEC

 1. XXXIX. 04-08

Święto dzieci!

 

 • Ø Wyrabianie postawy koleżeńskości i  wzajemnej pomocy.
 • Ø Budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach.
 • Ø Nauka piosenki „Podajmy sobie ręce”.
 • Ø Rozwijanie umiejętności słuchania innych.
 • Ø Zwrócenie uwagi na znaczenie serdeczności, uprzejmości, otwartości w nawiązywaniu i utrzymywaniu przyjaźni.
 • Ø Ukazywanie różnic między ludźmi, rozwijanie empatii                   i tolerancji.

 

 1. Każdy jest inny – rozmowa na temat tolerancji.
 2. Rozmowa kierowana na temat obchodów Dnia Dziecka w innych krajach
 3. Pogadanka o prawach dziecka.
 4. „Dzieci na całym świecie” – praca plastyczna.
 5. „Order  Przyjaciela Dzieci” –ustalamy własny regulamin  i projektujemy  order dla przyjaciela dzieci.

 

 1. XL. 11-15

Moje miasto.

 • Ø Poznajemy nasze miasto, miejsca użyteczności publicznej.
 • Ø Poznajemy drzewa i krzewy Piławy Górnej.
 • Ø Kształtowanie postawy poszanowania dla wspólnego mienia.
 • Ø Kształtowanie zachowań  zgodnych z ustalonymi normami.
 • Ø Wdrażanie do dbałości o środowisko naturalne.
 • Ø Kształtowanie postaw opiekuńczych wobec słabszych                   i potrzebujących.
 • Ø Rozwijanie  zamiłowań czytelniczych.
 1. ,,W parku” –makieta parku; wykonanie z tektury, plasteliny  i gałązek  odpowiednio: krzewów , drzewek ,ławeczek i koszy.
 2. Zabawy na boisku – zwrócenie uwagi dzieciom co wolno a czego nie       w miejscach publicznych.
 3. ,,Ptaszek” – zajęcia origami płaskie z koła.
 4. ,,Miasto moich marzeń” – praca plastyczna w dużych grupach.
 5. Opowiadamy o ciekawych budynkach w mieście.

CZERWIEC

 

 1. XLI. 18-22

Wakacji nadszedł czas!

 • Ø Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw             nad  wodą, w górach, na placu zabaw w domu.
 • Ø Przypomnienie różnych form spędzania czasu wolnego                  w bezpieczny i aktywny sposób.
 • Ø Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo nawiązywania znajomości przez Internet.
 • Ø Przypomnienie zasad wypisywania adresów na widokówkach.
 • Ø Wzbogacenie słownictwa wokół tematu „wakacje”.
 • Ø Zwrócenie uwagi na estetykę i formę pisania listów i kartek        z wakacji.
 1. O czym trzeba pamiętać w czasie wakacji – rozmowa na temat zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.
 2. Od czego zależą udane wakacje? –pogadanka.
 3. „Moje plany wakacyjne” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 4. Praca z mapą i przewodnikami turystycznymi – szukamy odpowiedniego miejsca na wakacje.
 5. „Zgubiłem się!!!” – zabawa dramowa.
 6. „Telefony alarmowe!” – przypominamy i zapisujemy na karteczce ważne telefony alarmowe.
 7. Układamy wakacyjny regulamin.

 

 

Opracowali: Zatwierdził:

Baranowska Marlena…………………………………………….

Betlej Beata……………………………………………………………

Bielecki Krystian……………………………………………………

Kasprzyk Anna……………………………………………………….

Ptak Lidia………………………………………………………………

Skibińska-Pindera Daria………………………………………..

Szeliga Danuta……………………………………………………

Poprawiony (poniedziałek, 18 września 2017 09:32)

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole