Cele UKS "Orzeł"

Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ”, został założony w 2010 roku i działa przy Szkole Podstawowej im. K.K Baczyńskiego w Piławie Górnej. Do jego głównych zadań należy:
• Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną
i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
• Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań sportowych,
• Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
• Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
• Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
• Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
• Promocja miasta poprzez udział w przedsięwzięciach sportowych,
• Organizowanie innych - pozasportowych zajęć pozalekcyjnym w oparciu o możliwości szkoły i pomocy dydaktycznych, mających na celu rozwój intelektualny
oraz krzewienie wartości patriotycznych dzieci i młodzieży w szkole a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,
• Uczestnictwo uczniów w projektach międzyprzedmiotowych.

Prezesem UKS-u jest nauczyciel wychowania fizycznego i historii mgr Krystian Bielecki a wiceprezesem nauczyciel wychowania fizycznego mgr Marlena Baranowska.

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole