Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

0001

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022/2023

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się

w semestrze wiosennym

W terminie głównym

  1. język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9.00
  2. matematyka - 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9.00
  3. język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) godz.9.00

W terminie dodatkowym

  1. język polski - 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00
  2. matematyka - 13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz.9.00
  3. język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 r. (środa) godz.9.00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

    Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej  w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.
Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni maja:
1. 24.05.2022 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2. 25.05.2022 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3. 26.05.2022 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego 90 minut
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w terminie dodatkowym.‎
Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych salach, przy wyznaczonych, poprzez losowanie, stolikach (w tym roku szkolnym nr stolika losuje członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego). Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Egzamin może być przerwany lub unieważniony, jeżeli uczeń nie przestrzega zasad i procedur.
Uczeń taki pisze egzamin w terminie dodatkowym.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia
W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca (w systemie), natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎ Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎ Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

INFORMACJE DODATKOWE
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego
z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 
Uprawnienia laureatów i finalistów konkursów
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎
Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://cke.gov.pl/

facebook

facebook

facebook