Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 Prezydium Rady Rodziców rok szkolny 2022/2023

 

Prezydium Rady Rodziców- przewodnicząca

Agnieszka Woszczyk- Motyka

Prezydium Rady Rodziców- zastępca przewodniczącej

Alina Raszewska

Prezydium Rady Rodziców- skarbnik

Agnieszka Szwec

Prezydium Rady Rodziców- sekretarz

Magdalena Bracichowicz

Prezydium Rady Rodziców - członek prezydium 

Rafał Borsukowski

Prezydium Rady Rodziców - członek prezydium 

Urszula Sekuła

PrezydiumRady Rodziców - członek prezydium

Prezydium Rady Rodziców - członek prezydium             

Katarzyna Pogorzelska

Grzegorz Bagiński

 

Rada Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej

im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej 

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco- doradczy.

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:

A) reprezentowanie rodziców wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Samorządów uczniowskich

B) ułatwianie szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów

C) współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno- wychowawczej i polepszaniu jej wyników.

§ 3.

Zadaniem Rady Rodziców jest gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy.

§ 4.

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo- profilaktyczny szkoły obejmującym wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

Rada Rodziców opiniuje przedstawione przez Dyrektora podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

§ 5.

  1. Rada Rodziców na wniosek Dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statusowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
  2. Rada Rodziców wyraża pisemna opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora szkoły oceny dorobku nauczyciela.
  3. Rada Rodziców powinna przedstawić swoja opinię w terminie 14 dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
  4. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.§ 6.

Rada Rodziców ma prawo delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły.Struktura Rady Rodziców

§ 7.

Zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców szkoły należy do obowiązków Dyrektora.

§ 8.

Radę Rodziców szkoły tworzą reprezentanci rad oddziałowych w szkole.

Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają wśród siebie Radę Oddziałową składającą się z trzech rodziców uczniów danego oddziału zgodnie z obowiązującą procedurą.

Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.

Rada Rodziców ustala regulamin swojej pracy oraz wybiera Prezydium.

§ 9.

Prezydium Rady Rodziców wybiera swoich reprezentantów spośród siebie w sposób jawny lub na wniosek przewodniczącego w głosowaniu tajnym.

Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzą :

przewodniczący

zastępca przewodniczącego

skarbnik

sekretarz

3 członków prezydium

Kadencja Rady Rodziców i Prezydium trwa rok.

§ 10.

Członkowie Prezydium są upoważnieni do podejmowania decyzji, uchwał i rozpatrywania wniosków w imieniu Rady Rodziców w okresie między zebraniami Rady Rodziców.

Na najbliższym zebraniu Rady Rodziców przewodniczący ma obowiązek poinformowania rodziców o podjętych przez Prezydium uchwałach, decyzjach i wnioskach w okresie między zebraniami Rady Rodziców.

Prezydium działa w imieniu Rady Rodziców, wykonuje jej uchwały, prowadzi bieżącą pracę oraz reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.

§ 11.

Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

§ 12.

Do udziału w pracach Rady Rodziców za zgodą jej członków mogą być zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców inne osoby.

§ 13.

Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady zaprosić inne osoby do udziału w zebraniach Rady Rodziców bez możliwości oddania głosu.

§ 14.

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną .

Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby.

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 15.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców

gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

Rada Rodziców składa coroczne sprawozdanie ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Posiedzenia Rady

§ 16.

Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7- dniowego terminu.

Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 17.

Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

Posiedzenia Rady Rodziców są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

Posiedzenia Rady Rodziców oraz posiedzenia Prezydium są protokołowane.Podejmowanie uchwał

§ 18.

Uchwały Rady Rodziców są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.

Uchwały Rady Rodziców podejmowane w głosowaniu jawnym.

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.Fundusze Rady

§ 19.

Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na działalność statusową szkoły.

Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu Rady Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców.

§ 20.

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Postanowienia końcowe

§ 21.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

Rada Rodziców używa pieczątek o treści:

„ Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego ul. Kościuszki 1 58-240 Piławie Górnej”

„ Nagroda sfinansowana z pieniędzy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piławie Górnej ”.

facebook

facebook

facebook